Batch of 1967
Retired from Indian Bureau of Mines
   
Anil Saxena
Prem Srivastava
R.K. Arora
Shyam Kishor
Srivastava
       
S.K. Awasthi
Arya Ratan
Bakshi
K.K. Roy
D.C. Srivastava
       
Hayat Ahmad
Kidwai
A.K. Dhir
Prakash Singh
Ajai Kumar Singh
       
S.K.
Kulshreshtha
R.C. Dube
R.M. Joshi
Mritunjaya Jha
       
D.K. Kulve