Batch of 2008
Amit Kumar
Arvind Singh
Ashish Kumar
Chandra Prakash
Manish Kumar
Neelendra Kumar
Ratandeep Jauhri
Saurabh Verma
     
Uma Shankar
Maurya